Saturday, November 17, 2012

လယ္တီဆရာေတာ္ ခုနစ္ေန႔ ဘုရားရွိခိုး

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏
ဗုဒၶ၀င္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဆာင္ပုဒ္
မ, သိ, ၾက, လတ္၊ ေတြး, ဆ, အပ္၊ ေန႔ျမတ္ ခုႏွစ္ေထြ။
သန္, ဖြား, ေတာ, ပြင့္၊ စက္, စု, သင့္၊ ရွင္ပင္႔ သာကိေဆြ။
ရွင္းလင္းခ်က္
၁။ မ - ေသာၾကာေန႔တြင္
သန္ - ပဋိသေႏၶ ေနေတာ္မူပါသည္။
၂။ သိ - ေသာၾကာေန႔တြင္
ဖြား - ဖြားျမင္ေတာ္မူပါသည္။
၃။ ၾက - တနလၤာေန႔တြင္
ေတာ - ေတာထြက္ေတာ္မူပါသည္။
၄။ လတ္ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္
ပြင့္ - ဘုရားပြင္႔ေတာ္မူပါသည္။
၅။ ေတြး - စေနေန႔တြင္
စက္ - ဓမၼစၾကာတရား ေဟာေတာ္မူပါသည္။
၆။ ဆ - အဂၤါေန႔တြင္
စု - စုတိ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူပါသည္။
၇။ အပ္ - တနဂၤေႏြေန႔တြင္
သင့္ - ေတေဇာဓာတ္ (မီးသင့္) ေလာင္ေတာ္မူပါသည္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏
ခုနစ္ေန႔ဘုရားရွိခုိး
သေႏၶယူေသာေန႔ (မ - သန္)
၁။ သုံးလူ႔ရွင္ပင္၊ ကၽြန္႔ထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္စၾကၤာဝဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတုိ႔၊
ညီညာရုံးစု၊ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊ ရတုနဂုိ၊ ရႊန္းရႊန္းစုိသည္၊
ဝါဆုိလျပည့္၊ ၾကြက္မင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္ …
နတ္လူၿငိမ္းဖုိ႔ ကိန္းပါကုိ၊၊
ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာေန႔ (သိ - ဖြား)
၂။ သေႏၶယူကာ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆဲ့ရွစ္ၾကံဳ၊ ကဆုန္လျပည့္၊
ေသာၾကာေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့စုံစီ၊ လုမၺဏီ၌၊ မဟီလိႈက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္ …
နတ္လူ ေအာင္ၿမိဳ႕ လမ္းပါကုိ၊၊
ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႔ (ၾက - ေတာ)
၃။ ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ရြယ္၊ ပ်ိဳႏုနယ္၌၊
သုံးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းၿပီးလစ္၊ ဆယ့္သုံးႏွစ္လ်ွင္၊ ဘုန္းသစ္လ်ွံလူ၊
စံေတာ္မူ၍၊ ရြယ္မူႏုၿဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ့္ကုိးဝယ္၊ ေလးမ်ိဳးနိမိတ္၊
နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ၿငိဳ၊ သံေဝပုိက၊ ဝါဆုိလျပည့္၊
က်ားမင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ရဂုံ၊ ေတာရပ္လႈံသည္ … စုံၿမိဳင္ပင္ရိပ္
ခန္းမွာကုိ။
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔ (လတ္ - ပြင့္)
၄။ ေတာရပ္ၿမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တစ္ပုံ၊ ပြင့္ခ်ိန္ၾကံဳက၊
ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔ ဝယ္၊ ေျမ့ပရေမ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊ ေရႊေညာင္ေတာ္ႀကီး၊
ဗိမာန္ထီးႏွင့္၊ မၿငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလ်က္၊ ရန္ျမဴခပင္း၊
အမုိက္သင္းကုိ၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ ထြန္းေတာက္ဘုန္းေတာ္၊
ေသာင္းလုံး ေက်ာ္သည္ … သုံးေဖၚလူတုိ႔ ျငမ္းပါကုိ၊၊
ဓမၼစၾကာေဟာေတာ္မူေသာေန႔ (ေတြး - စက္)
၅။ ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသုိ႔၊ စၾကာေရႊဘြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ ငါးပါးဝဂၢီ၊
စုံအညီႏွင့္၊ မဟီတစ္ေသာင္း၊ တုိက္အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊
ဝါဆုိလျပည့္၊ စေနေန႔ဝယ္၊ ေၾကြ႕ေၾကြ႕လ်ွံတက္၊ ဓမၼစက္ကုိ၊
မိန့္ျမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္ … တရားနတ္စည္ ရြမ္းတယ္ကုိ၊၊
ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေသာေန႔ (ဆ - စု)
၆။ တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရြမ္းလည္က၊ သုံးမည္ဘုံသိုက္၊ တစ္ေသာင္းတုိက္ဝယ္၊
ကၽြတ္ထုိက္သသူ၊ နတ္, လူ, ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါကုိ၊ ေခမာေသာင္သုိ႔၊
ေဖာင္ကူးတုိ႔ျဖင့္၊ ေဆာင္ပုိ႔ၿပီးခါ၊ ဝါေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကားရွစ္ဆယ္၊
စုံျပည့္ၾကြယ္က၊ ရာေလးဆယ့္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္ဝယ္၊ နယ္မလႅာတုိင္း၊
စံႏိႈင္းမယုတ္၊ ကုႆိႏၷာရုံ၊ အင္ၾကင္းစုံ၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ဝယ္၊
ခ်မ္းေျမ႕နိဗၺဴ၊ စံေတာ္မူသည္ … ဝွန္းဆူေသာင္းလုံး ေက်ာ္တယ္ကုိ ၊၊
ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ေတာ္မူေသာေန႔ (အပ္ - သင့္)
၇။ နိဗၺဴစံၿပီ၊ ႐ႈမအီသား၊ သိဂႌေရႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကုိ၊ ထုိေရာ္ကဆုန္၊
လဆုတ္ၾကံဳ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔ဝယ္၊ ခုိးေငြ႔မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္၊
ရွင္ေစာဉာဏ္စက္၊ ဓိ႒ာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လ်ွံတက္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္ …
ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ ၾကြင္းတယ္ကုိ၊၊
ရွိခုိးဆုေတာင္း
ထုိခုနစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ့ကုိ၊ ေဆြ႕ေဆြ႕ၾကည္ျဖဴ၊ အာရုံယူလ်က္၊
သုံးလူတုိ႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ျမတ္သား၊ အထြဋ္ေခါင္ဖ်ား၊ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားကုိ၊
သုံးပါးမွန္စြာ၊ ဝႏၵနာျဖင့္၊ သဒၶါၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ကၽြန္ရွိခုိးသည္ …
ေကာင္းက်ဳိးခပ္သိမ္း ႂကြယ္ေစေသာဝ္။ 

No comments:

Post a Comment